Mērķis

LJIPAF un ES projekta „Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem” mērķis ir stiprināt jūrniecības nozarē studējošo studentu inovētspēju un uzņēmējspēju, nodrošinot nozares intelektuālā potenciāla stiprināšanu un sagatavojot mūsdienu darba tirgus prasībām piemērotus studentus klasiskās un viedās jūrniecības nozarēs.

 

LJIPAF savu darbību balsta 3 virzienos:
  1. Veicināt klasiskās un viedās jūrniecības izglītības attīstību Latvijā, atbalstot mācību iestādes un organizācijas, kas nodarbojas ar speciālistu sagatavošanu jūrniecībai un ostu saimniecībai, kā arī ar jaunatnes audzināšanu;
  1. Sekmēt Latvijas jūrniecības nozares pētniecības izcilību, tai skaitā intelektuālā potenciāla attīstību;
  1. Atbalstīt Latvijas jūrniecības nozarē studējošos un izglītojamos, pedagoģisko un akadēmisko personālu, kā arī zinātniskos darbiniekus izglītības iegūšanai, zinātniskajai darbībai un profesionālās kvalifikācijas celšanai.
Scroll to Top