Laika posmā no 26.02.2020. līdz 26.05.2020. īstenotās  darbības:

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF)

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākums “Inovāciju granti studentiem”

Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem

Projekta numurs: 1.1.1.3/18/A/006

 Laika posmā no 26.02.2020. līdz 26.05.2020. īstenotās  darbības:

Pārskata periodā tika veikta tirgus izpēte par potenciālajām tēmām jūrniecības nozarē, kas varētu būt aktuālas inovāciju kursā t.sk. pieredzes apkopojums par biznesa inkubatoriem, akcelerācijas programmām, apmācībām un citām programmām Civitta grupā, kas varētu noderēt par pamatu inovāciju kursa izstrādei.  Apkopojuma sagatavošana par kursiem, kas jau ir pieejami LJA, lai nedublētos to saturs. Inovāciju kursa un aprakstošās daļas izstrāde lekcijām un darbnīcām. Jāpiemin, ka lekciju daļā tiks pieaistīti lektori ar pieredzi no uzņēmējdarbības vides, savukārt, darbnīcas sadaļā tiks piesaistīti eksperti un mentori no nozares.

Balstoties uz projektā paredzētām divām inkubācijas formām – virtuālāis (bāzējas uz Inovācijas grantu platformas) un fiziskais (bāzējās uz projektā paredzēto materiālu un komponentu iegādes prototipu izveidei) tika veiktas sekojošas darbības:

1.Izsludināts iepirkums par Inovācijas grantu platforas izstrādi. Iepirkuma specifikācija paredz vairāklīmeņu inkubācijas izvēli – Problēma, Virziens, Laboratorija, kā rezultātā tiks paredzēts, ka studējošais varēs izvēlēties sev vēlamo detalizēto pētniecības virzienu, vai laboratoriju, kurā īstenot vairākus detalizētos virzienus, vai problēmu, kas ietilpst, kādā Virzienā vai Laboratorijā vai patstāvīga problēma.

2.Tika precizēti detalizētie pētniecības virzieni, kas kopumā veido projektā paredzamo Ideju banku, kas savukārt iekļaujas Inovācijas grantu platformas ietvaros. Detalizētie pētniecības virzieni tika precizēti, apvienoti līdzīgās grupās un katrs virziens tika iekļauts kādā no virzienu laboratorijām, kā arī tika izstrādāts pētniecības mērķis studentu grupai, problēmas apraksts un tika uzsākta materiālu un komponentu specifikāciju izstrāde.

Pārskata periodā tika izstrādāts biznesa inkubatora koncepts. Covid-19 pandēmijas ietekmē, koncepts tika pārstrādāts uz tiešsaistes biznesa inkubatoru un klātienes biznesa inkubatoru ar pieeju laboratorijām LJA telpās. Tika veikta biznesa inkubatora laboratoriju apskate un veikta laboratoriju atjaunošanas plāna izstrāde. Tika apzināti LJA darbinieki un nozīmēti 10 laboratoriju vadītāji, kas būs atbildīgi par iesaisti klātienes biznesa inkubatorā. Tika organizētas tikšanās starp LJA un Civitta, lai pārrunātu koncepta ideju, sinerģiju starp klātienes un tiešsaistes inkubatoru un veiktu plānošanas darbus.

Tika apzināti potenciālie mentori un eksperti, kas varētu pārstāvēt tiešsaistes un klātienes mentoru/ekspertu tīklu. Mentoriem tika skaidrota Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem programmas ideja un apkopota mentoru un ekspertu pieredze piedaloties un sniedzot mentoringu līdzīgās programmās, pārņemot labās prakses piemēru.

Tika veikta tirgus izpēte par akselerācijas programmām, kas pieejamas Eiropā. Akselerācijas programmas tiks piedāvātas biznesa inkubatora dalībniekiem pabeidzot dalību biznesa inkubatorā.

Projekta ietvaros izveidojām triecienprogrammu “CrisisLab”, kurā apvienojās Latvijas Jūras akadēmija (LJA), Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Latvijas Universitāte (LU), Liepājas Universitāte (LiepU) un Ventspils Augstskola (VeA), lai kopējiem spēkiem cīnītos ar Covid-19 krīzes sekām un piedāvātu risinājumus pašvaldību un valsts sektora, industriju, nevalstisko organizāciju identificētām problēmsituācijām, kas radušās vai var rasties globālās pandēmijas, ārkārtas stāvokļa un pārvietošanās, pulcēšanās un sociālās distancēšanās ierobežojumu dēļ. 230 studenti no 15 augstskolām un koledžām 24.04.-08.05.2020. tiešsaistē piedalījās virtuālajā triecienprogrammā un meklēja savus risinājumus Covid-19 krīzes radītajiem izaicinājumiem.

Problēmsituācijas lielākoties saistītas ar koronavīrusa izraisītajiem ierobežojumiem un dažādu procesu un pakalpojumu nodrošināšanu attālināti, kas būs noderīgi arī pēc krīzes beigām. Piemēram, IZM bija ieinteresēta izveidot virtuālu platformu, kurā būtu pieejamas dažādu mācību priekšmetu pedagogu konsultācijas izglītojamajiem, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca vēlējās atrast veidu, kā attālināti sniegt ārstu konsultācijas pacientiem un nosūtīt viņiem speciālistu slēdzienus, ievērojot datu aizsardzības prasības, bet NBS vēlējās, lai tiktu veikta dažādu attālinātā darba platformu kiberdrošības pārbaude. Savukārt pēc LMT aicinājuma studenti pētīja, kādas ir iespējas Latvijā ražot specifiskas krīzes pārvarēšanai nepieciešamas preces, izstrādāt platformas un digitālos rīkus preču piegādei, dīkstāvē esošā darbaspēka izmantošanai, radošo industriju pārstāvju nodarbināšanai, kā arī pievēršas LMT un LU lielo datu analīzes pielietojumu attīstībai.

Divu nedēļu laikā studentu izstrādātos risinājumus un prototipus vērtēja pārstāvji no universitātēm, kas organizē “CrisisLab”, un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras. Katrai studentu grupai bija organizātoru nozīmēts mentors un piesaistīti profesionāli eksperti, kas palīdzēja studentiem sasniegt rezultātus un motivēja viņus. Triecienprogrammas laikā bija iespēja apgūt jaunas parasmes, kā validēt idejas un prozentēt savas idejas, ko organizātori nodrošināja tiešsaistes webināros. Četru labāko risinājumu autori saņema naudas balvas, katra komanda 5000 EUR. Balvu kopējais fonds bija 20 tūkstoši EUR.

Latvijas Jūras akadēmijas balvu par “Risinājums ar lielāko ietekmi uz sabiedrību vai tās grupām” saņēma komanda, kurā darbojas Biznesa augstskola Turība studenti Karīna Villerte un Agate Zelča, kā arī Latvijas Universitātes studenti Dina Barena un Roberts Jankovskis. Komanda strādāja pie rapšu vaska auduma maisiņa izstrādes, atbildot uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas problēmsituāciju. Latvijas Jūras akadēmija uzsvēra, ka cer, ka videi draudzīgs iepakojums mazāk piesārņos jūras un nākotnē tiks izmantots kuģu apgādes nodrošināšanā. Balva tika nodrošināta Latvijas Jūras akadēmijas: ERAF līdzfinansētā projekta: Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem, projekta numurs: 1.1.1.3/18/A/006 īstenošanas ietvaros.

Scroll to Top