Laika posmā no 26.08.2020. līdz 25.11.2020. īstenotās darbības:

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF)

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākums “Inovāciju granti studentiem”

Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem

Projekta numurs: 1.1.1.3/18/A/006

 Laika posmā no 26.08.2020. līdz 25.11.2020. īstenotās darbības:

Klātienes inovāciju kurss tika uzsākts 2020.gada 11.septembrī. Studenti saņēma teorētiskas zināšanas un tika iesaistīti praktiskās nodarbībās, kas ilustrē inovāciju būtību. Covid-19 krīzes dēļ nebija iespējams iesaistīt projekta iesnieguma pielikumā norādīto ekspertu Vincent Jeroen Van den Bosch, jo Covid-19 noteiktie ierobežojumi to neļauj īstenot, bet viņa ieteikumi ir ņemti vērā. Inovāciju lekciju kursu vadīja pieredzējis inovāciju procesa pārzinātājs, pasniedzējs Reinis Budriķis, kas pārstāv projekta partneri SIA “Civitta Latvija”. Teorētiskā daļa tika apvienota ar praktiskajām nodarbībām, kuru laikā studentiem bija jāveic dažādi uzdevumi, ņemot vēra lekcijās iegūtās zināšanas. Praktiskajās nodarbībās studentu atbalstam tika nodrošināti eksperti, kuri palīdzēja atbildēt uz neskaidrajiem jautājumiem. Klātienes Inovāciju kursu apmeklēja 51 students. Paralēli LSC studenti strādāja pie savām pētniecības tēmām kā piemēram: Novērošanas kameru uzstādīšana uz kuģiem, Mikro plastikas savākšana ar kravas kuģiem, Apkalpes nogurums jūrā, Videi draudzīgas kuģošanas iespēju un eko-kuģu risinājumu izpēte, Automātiskā dezinfekcijas sistēma (COVID-19 likvidēšanai), Kuģa ventilācijas sistēmu tehnoloģijas (Covid 19), Atkritumu pārstrādes instalācija (API) (Contagious Viruses and bacterias), Reducing COVID-19 spread by portable air purifiers with HEPA filters.
No 2020.gada oktobra ir uzsākts intensīvs darbs pie Inovāciju IT platformas izveides. Projekta komanda 1x nedēļā tiekas tiešsaistē ar LJA pārstāvjiem un demonstrē paveikto un vienojas par tālākajiem soļiem. Šī inovāciju platforma ļaus nodrošināt.
2020.gada 9.oktobrī piedalījāmies Inovāciju festivālā Icebreakers’20, kur Inovāciju eksperts Gints Ādams stāstīja par saviem un studentu pētījumiem par viedo kuģošanu un ceļošanu.
2020.gada novembrī tika prezentēta jaunizveidotā Latvijas Jūrniecības izglītības un pētniecības attīstības fonda mājas lapa http://jurniecibasfonds.lv/

Scroll to Top