Laika posmā no 01.09.2021. līdz 31.12.2021. īstenotās darbības:

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF)

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākums “Inovāciju granti studentiem”

Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem

Projekta numurs: 1.1.1.3/18/A/006

 Laika posmā no 01.09.2021. līdz 31.12.2021. īstenotās darbības:

Kopš 2020.gada ceturtā ceturkšņa noritēja aktīvs darbs pie Inovāciju IT platformas izveides. No 2021.gada septembra platforma ir palaista produkcijas vidē. Šobrīd platformā ir ievietotas visas aktīvās Studentu inovāciju konkursa komandas. Platformu var apmeklēt ejot uz saiti www.jurasinovacijas.lv

2021.gada rudens semestrī 27 studenti apmeklēja studiju kursu „Jūras inovācijas” pie pasniedzēja Kristapa Zaļā. Kurss noritēja platformā Zoom, kurā studenti ieguva gan teorētiskās zināšanas par inovācijām un jaunu ideju attīstīšanu, gan arī noritēja grupu darbi, kuros tika dalīti grupās. Studenti, kuri piedalās Inovāciju konkursā iziet arī pašmācību studiju kursu Jūras inovācijas Omars platformā.

2021.gada 4. un 5.oktobrī norisinājās inovāciju konkurss, kurā komandas, kas tika iepriekšējos konkursos izvirzītas uz projektu „Lielais” prezentēja savus starpnodevumus, kā arī tika saņemti jauni pieteikumi, no kuriem tika izskatīti gan kā pētnieciskie darbi „Mazais” un „Lielais”. Žūrijas komisijai iepriekš bija iespēja iepazīties ar studentu sagatavotiem pieteikumiem un starp-nodevumiem. Pēc iepazīšanās ar visām prezentācijām, komisija atzinīga vērtēja komandu ieguldījumus un akceptēja komandu darbus, kā arī tika piešķirtas 3 stipendijas studentiem, kas bija iesnieguši savus pieteikumus. Savukārt, 2021.gada 21. un 22.decembrī norisinājās gala nodevumu prezentēšana. Šajās abās dienās žūrijas komisija kopā izvērtēja 55 komandas, no kurām 29 bija „Lielās” un 26 „Mazās”. Kopumā tika apstiprinātas 25 „Lielās” komandas un 22 „Mazās”. Neapstiprinātajām komandām žūrijas komisija ieteica uzlabot savus pētījumus un pēc komandas dalībnieku iespējām un prezentēt tos atkārtoti.

Studentu Zinātniskā konference tika izsludināta 2021.gada 20.novembrī Latvijas Jūras akadēmijas mājas lapā un uz ekrāniem studiju korpusos. Tā notika 2021.gada 18.decembri Zoom tiešsaistes platformā. Dalībai konferencē tika saņemti deviņi studentu pieteikumi.

Scroll to Top