Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem

Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF)

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3. pasākums “Inovāciju granti studentiem”

Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem

Projekta numurs: 1.1.1.3/18/A/006

Mērķis

Stiprināt jūrniecības nozarē studējošo studentu inovētspējas un uzņēmējspējas apzināšanos, īstenojot pasākumus, kas nodrošinātu nozares intelektuālā potenciāla stiprināšanu un sagatavotu mūsdienu darba tirgus prasībām piemērotus studentus klasiskās un viedās jūrniecības nozarēs.

Īstenošanas periods: 2019.gada 26.novembris – 2022.gada 25.novembris (36 mēneši)

Projekta finansējums: 2 987 909.50 EUR, no kuriem 75 % jeb 2 240 932,12 EUR plānotais ERAF finansējums un 25 % jeb 746 977,38 EUR privātais finansējums

Finansējuma saņēmējs: Latvijas Jūras akadēmija

Sadarbības partneri:

Latvijas Jūrniecības izglītības un pētniecības attīstības fonds

Liepājas Jūrniecības koledža

Rīgas Stradiņa Universitāte

SIA „Civitta Latvija”

Projekta aktiviātes

Projekta specifiskais mērķis ir, dibinot Latvijas Jūrniecības izglītības un pētniecības attīstības fondu, dibināt Latvijas Jūras akadēmijas un Liepājas jūrniecības koledžas ciešāku sadarbību ar industriju, nodrošinot abu augstākās izglītības iestāžu un tajās studējošo iesaisti sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanai, kā arī dibinot tradīcijas piesaistīt papildus privāto finansējumu augstākajai izglītībai jūrniecības nozarē.

Pētniecības ideja

Projekta ietvaros paredzēts iztrādāt pētniecisko ideju banku, kur Latvijas Jūras akadēmija un Liepājas jūrniecības koledža sadarbībā ar citu augskolu studentiem un nozares pārstāvjiem izstrādās jūrniecības nozares attīstības tendencēm un izaicinājumiem atbilstošas pētījumu tēmas. Balstoties uz šīm tēmām studenti izstrādās pētījumus, kurus tiem palīdzēs sagatavot akadēmiskie, nozares un biznesa eksperti. Nozares eksperti ar studentiem strādās īpašas programmas ietvaros izstrādāta jūrniecības inovāciju kursa ietvaros, kā arī praktisku nodarbību laikā, kurās studenti izstrādās savu pētījumu metodoloģisko ietvaru un arī vēlāk tiks sniegta iespēja savus pētījumus izstrādāt un testēt uz apmācību procesam paredzēta kuģa.

Zinātniskās konferences

Studenti piedalīsies inovāciju konkursos un zinātniskajās konferencēs, kuros labākie studenti tiks apbalvoti ar stipendijām un grantiem tālākai inovāciju pētījuma attīstīšanai. Studentu ikgadējā prakse tiks organizēta sinerģijā ar inovāciju programmu, kur studenti strādās pie sava pētījuma. Projekta ietvaros tiks izstrādāta tiešsaistes mācību platforma, kas kalpos kā ietvars studentu un ekspertu savstarpējai komunikācijai un sadarbībai jūras prakses laikā.

Vasaras skolas

Papildus ikgadējai jūrniecība nozares inovāciju vasaras skolai, tiks izveidots zinātniskais inovāciju inkubators ciešā sasaistē ar Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmu. Inkubatorā tiks uzņemti pētījumi ar augstāko komercializācijas potenciālu un tiks sniegts ne tikai zinātniskais atbalsts, bet arī uzņēmējdarbības konsultācijas. Savukārt pārējiem studentiem inkubators kalpos kā brīvpieejas pētnieciskā laboratorija.

Studentu iespējas

Inovāciju grantu projekta īstenošana ļaus stipendēt 300 studentus ar 200 EUR lielām stipendijām 6 mēnešu laika periodā. Primārie kritēriji stipendiātu izvēlē būs labas sekmes (ne mazāk kā 7 vidējais vērtējums).

Grantu konkursos būs iespēja papildus piesaistīt līdz 400 EUR balvas uz 6 mēnešu periodu studentiem ar augstākajām inovētprasmēm. Inovāciju konkursu kopējais budžets ir noteikts līdz 5000 EUR uz komandu.

Projekta rezultātā tiks radīti vismaz 8 inovatīvi jaunuzņēmumi.

Projekta pasākumi

Projekta ietvaros Latvijas Jūrniecības izglītības un pētniecības attīstības fonds īstenos pasākumu kopumu, lai vecinātu projekta mērķa sasniegšanu un risinātu jūrniecības nozares izaicinājumus:

•             Tiks izveidota ideju banka, kurā atspoguļosies praktiskās problēmas un tendences, ar ko saskaras jūrniecības nozare, uz to pamata definējot studentu pētījumu tēmas. Studenti strādās pie šiem inovāciju projektiem kopā ar jūrniecības nozares uzņēmumiem pētniecības, veicot izpēti un nodrošinot prototipēšanas procesu. Šī pieeja nodrošinās izpētes un praktiskās pieredzes nodrošināšanu augstākās izglītības procesā sadarbībā ar nozari.

•             Studenti piedalīsies jūrniecības nozares inovāciju kursā.

•             Praktiskajās nodarbībās kopā ar darbu vadītājiem un ekspertiem studenti definēs savus pētniecības projektus un to metodoloģiju. Tādējādi tiks izstrādāts pētījuma ietvars, kas ļaus studentiem veikt patstāvīgu pētījumu. Semināru laikā studentiem būs pieejams apmācību kuģis, lai veiktu pētījumus un pārbaudītu savus inovācijas projektus. Lai nodrošinātu mācību un konsultāciju procesa nepārtrauktību, tiks izveidota tiešsaistes mācību platforma, kura nodrošinās mijiedarbību ar pasniedzējiem un ekspertiem arī studentiem esot jūrā. Studenti atskaitīsies par pētījuma rezultātiem atbilstoši iepriekš definētajam pētniecības plānam un metodoloģijai.

• Savukārt, lai veicinātu izpratni par uzņēmējdarbību un pētījumu komecializācijas iespējām, tiks izveidots inovāciju inkubators. Zinātniskajā konferencē labākie pētnieciskie projekti tiks uzņemti inovāciju inkubatorā, piešķirot arī vienreizēju dotāciju līdz 5000 EUR. Inkubatorā daudzsološākajiem projektiem tiks nodrošināta nepieciešamā pētniecības infrastruktūra un sniegts uzņēmējdarbības un zinātniskais atbalsts, ko nodrošinās projekta ekspertu tīkls. Inkubators būs galvenais pamatelements, lai uzlabotu studentu uzņēmējdarbības prasmes un domāšanas veidu. Tas būs brīvpieejas inovāciju centrs, kas visiem būs pieejams pētījumu veikšanai.

Scroll to Top